ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

1. Забранено е паркирането на превозни средства върху търговските площи, зелените зони и на места, различни от указаните за паркиране.

2. Достъпът на лица до къмпинга е възможен с предварителна регистрация на рецепция, а на този на автомобили се регулира с чип система и бариера.

3. Гостите на Къмпинг Черноморец имат право на безплатен достъп за един автомобил, за което получават индивидуален чип / пропуск.

4. Забранено е да се извършва размяна на каравани в един и същ парцел през периода на къмпингуване.

5. Абсолютно забранено е временните трасета за подаване на ток и вода в това число /кабели, маркучи и др./ да преминават през територията на други парцели. Преминаването следва да става по границите между парцелите с цел опазване живота и здравето на къмпингуващите, така също и да не се допуска създаването на неудобство на останалите почиващи. При констатиране на нарушение нарушителите ще бъдат изключвани от ел.захранване. Неизпълнението на това задължение предоставя право на Къмпинга едностранно, преди изтичането на договорения срок, да прекрати наемното правоотношение.

6. Всички къмпингуващи с каравани са длъжни да използват изправни, заземени и занулени електрически уреди и свързващи кабели.

7. Преди напускане, всеки наемател на място в къмпинга е длъжен да почисти парцела, който освобождава.

8. Ако в срок до три дни, след изтичане крайния срок на престоя, парцелът не бъде освободен, ръководството има право принудително да изведе извън района на къмпинга караваната. В този случай „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД не носи отговорност за евентуално причинените неумишлено вреди. С приемането на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, къмпингуващият, наел парцел, декларира своето съгласие и не възразява срещу правото на „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД да изведе извън района на Къмпинга караваната.

9. На територията на къмпинга се забранява използването на питейна вода за миенето на автомобили, каравани, палатки, пълнене на надуваеми басейни, охлаждане на храни и напитки и др.

10. BBQ и скари, могат да бъдат използвани само на територията на наетия парцел. Строго забранено е паленето на открит огън, пускането на летящи фенери и използването на пиротехника на територията на къмпинга.

11. Забранява се озвучаването със силна музика и вдигането на шум на територията на къмпинга през времето от 14:00 до 16:00 и 23:00 до 9:00 часа

12. Кучетата, за които е уведомено на рецепцията на къмпинга НЯМАТ право да се разхождат свободно в общите територии на къмпинга. При преминаване на общи територии, кучетата трябва задължително да бъдат на повод и с намордник за породите, над 15 кг.

13. Забранява се управлението на АТВ-та и кросови мотори на територията на къмпинга.

14. Придвижването в района на къмпинга с МПС става със скорост не по-висока от 20 км/ч. На нарушителите ръководството на къмпинга има право да отнеме предоставения пропуск.

15. Забранява се повреждането, разместването и унищожаването на обозначителни знаци и информационни табели, пътни знаци, осветителни тела, контейнери, кошчета за смет и др.

16. Забранява се събирането и изкореняването на лечебни, декоративни или защитени растителни видове на територията на къмпинга.

17. Забранява се повреждането на пясъчните дюни, изсичането и изкореняването на дървета, храсти и друга растителност.

18. Всяко неизпълнение на задълженията, предвидени в Правилника за вътрешния ред, ако бъде извършено повторно е основание за едностранно, предсрочно прекратяване на наемното правоотношение без право на възстановяване на наемната цена. След прекратяване на наемното правоотношение, правата на наемателя, в това число пребиваващи и гостуващи туристи, да държат и ползват наетата площ, така също и съоръженията върху тях, отпадат автоматично занапред. Във връзка с горното, със запознаването на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи декларират своето съгласие и не възразяват срещу правото на „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД да изведе извън района на Къмпинга кемпера или караваната. С оглед даденото/декларирано съгласие за упражняване на това право от страна на Къмпинга, поведението на неговите служителите и/или наети лица не може да бъде прието за самоуправни действия, а представлява такова по тяхното предотвратяване.

19. За всяко неспазване разпоредбите на Правилника за вътрешния ред, нарушителят дължи на Къмпинга заплащане на парична санкция, която според нарушението/неизпълнението може да бъде в размер от 100 до 2 000 лева. Нарушението се установява с протокол от служители на Къмпинга. Протоколът се предявява на нарушителя или поставя на съоръжението, поставено върху наетия парцел. Паричното вземане е автоматично изискуемо, считано от деня на съставяне на протокола за констатираното нарушение.

20. След запознаването с Правилника за вътрешния ред, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи на Къмпинга се задължават да спазват неговите разпоредби, като декларират съгласие за прилагане на предвидените в него правила.

21. Къмпинг Черноморец си запазва правото да променя Общите условия и Правилника за вътрешния ред.